top of page

SASHIMI BAR

MM_SASHIMI ATUN.png
MM_ICONOS MENU_Mesa de trabajo 1 copia.png

MAGURO

Atún

 

Corte fino (60g)

Corte grueso (90g)

MM_SASHIMI SALMON.png
MM_ICONOS MENU_Mesa de trabajo 1 copia.png

SHAKE

Salmón

Corte fino (60g)

Corte grueso (90g)

MM_SASHIMI DE SHIROMI.png
MM_ICONOS MENU_Mesa de trabajo 1 copia.png

SHIROMI

Pescado blanco

Corte fino (60g)

Corte grueso (90g)

MM.png
MM_ICONOS MENU_Mesa de trabajo 1 copia.png

MIXTO

Corte grueso de

Maguro (50g),

Shiromi (50g),

Shake (50g)

bottom of page